Formularz zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa / wykroczenia

Niniejszy formularz pomoże w przygotowaniu wniosku o zawiadomieniu o podejrzeniu przestępstwa lub wykroczenia. Po jego wypełnieniu formularza, zostanie wygenerowany plik Word (.docx).

Niniejszy formularz jest jedynie przykładowym szablonem. To od osoby składające zawiadomienie zależy jak bardzo szczegółowe i obszerne będzie zawiadomienie. Im więcej szczegółów opisze się w zawiadomieniu, tym lepiej. W sprawach skomplikowanych warto skorzystać pomocy profesjonalnego pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym, który poza opisem stanu faktycznego uzupełni zawiadomienie o uzasadnienie prawne oraz wyjaśni dlaczego taka a nie inna kwalifikacja prawna czynu powinna zostać zastosowana.

Dane wnioskującego

Jeśli działasz w imieniu organizacji należy dołączyć pełnomocnictwo lub odpis KRS z którego będzie wynikało, że jesteś upoważniona/upoważniony do reprezentowania organizacji.

Dane urzędu, do którego kierujemy wniosek

Wniosek kierujemy do Wójta/Burmistrza/Prezydenta miasta, ze względu na miejsce zamieszkania właściciela lub miejsca sprawowania opieki nad zwierzęciem.

Pamiętaj! Jesli nie uda Ci się zlokalizować włąściwego urzędu, możesz wyszukać odpowiedni urząd miasta, gminy lub dzielnicy.

Czego dotyczy zgłoszenie

Rodzaje przestępstw

Rodzaje wykroczeń

Opis zawiadomienia

Uzasadnienie wniosku

W uzasadnieniu warto dokładnie opisać zdarzenie skutkujące odebraniem zwierzęcia/zwierząt lub wszelkie okoliczności uzasadniające wydanie decyzji o czasowym odbiorze zwierzęcia/zwierząt, które nadal pozostaje/pozostają pod opieką właściciela/opiekuna oraz uzasadnić celowość dokonania wnioskowanych przez nas czynności dowodowych. Jeżeli dysponujemy dowodami potwierdzającymi, że zwierzę padło ofiarą znęcania, takimi jak nagrania dźwiękowe, filmowe, fotografie, dokumentacja lekarska warto od razu dołączyć je do zawiadomienia. Można też od razu zgłosić wnioski dowodowe, takie jak wnioski o przesłuchanie świadków, dopuszczenie dowodu z opinii biegłego, dokonanie czynności postępowania administracyjnego i inne.

Wymień wszystkie dołączone do wniosku materiały takie jak dokumenty, płyty z nagraniami, fotografie, faktury, etc.

{{ $index + 1 }}.