Formularz wniosku o odbiór

Niniejszy formularz pomoże w przygotowaniu wniosku o wydanie decyzji o czasowym odebraniu zwięrzęcia/zwierząt. [Miejsce na opis]. Po jego wypełnieniu formularza, zostanie wygenerowany plik Word (.docx).

Dane wnioskującego

Jeśli działasz w imieniu organizacji należy dołączyć pełnomocnictwo lub odpis KRS z którego będzie wynikało, że jesteś upoważniona/upoważniony do reprezentowania organizacji.

Dane urzędu, do którego kierujemy wniosek

Wniosek kierujemy do Wójta/Burmistrza/Prezydenta miasta, ze względu na miejsce zamieszkania właściciela lub miejsca sprawowania opieki nad zwierzęciem.

Pamiętaj! Jesli nie uda Ci się zlokalizować włąściwego urzędu, możesz wyszukać odpowiedni urząd miasta, gminy lub dzielnicy.

Informacje o zwierząciu

Proszę sprecyzować jakich zwierząt: liczba, gatunek, rasa. Jeśli zwierzę zostało już faktycznie odebrane, wskazujemy datę, kiedy nastąpił odbiór.
W przypadku żądania obciążenia właściciela/opiekuna kosztami które zostały poniesione przez wnioskodawcę należy dołączyć dowody uiszczenia poniesionych kosztów, takie jak faktury.

Uzasadnienie wniosku

W uzasadnieniu warto dokładnie opisać zdarzenie skutkujące odebraniem zwierzęcia/zwierząt lub wszelkie okoliczności uzasadniające wydanie decyzji o czasowym odbiorze zwierzęcia/zwierząt, które nadal pozostaje/pozostają pod opieką właściciela/opiekuna oraz uzasadnić celowość dokonania wnioskowanych przez nas czynności dowodowych. Jeżeli dysponujemy dowodami potwierdzającymi, że zwierzę padło ofiarą znęcania, takimi jak nagrania dźwiękowe, filmowe, fotografie, dokumentacja lekarska warto od razu dołączyć je do zawiadomienia. Można też od razu zgłosić wnioski dowodowe, takie jak wnioski o przesłuchanie świadków, dopuszczenie dowodu z opinii biegłego, dokonanie czynności postępowania administracyjnego i inne.

Wymień wszystkie dołączone do wniosku materiały takie jak dokumenty, płyty z nagraniami, fotografie, faktury, etc.

{{ $index + 1 }}.