Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

Rozporządzenie określa wymagania i sposób postępowania przy utrzymaniu cieląt bydła domowego, świń, kur niosek oraz kurcząt brojlerów. W rozporządzeniu uregulowane zostały m.in. systemy utrzymywania zwierząt, wymagania dotyczące pomieszczeń, w których przetrzymywane są zwierzęta oraz obowiązki właścicieli zwierząt w zakresie opieki nad zwierzętami.